ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨੀ ਤੇ Online ਬੀਬੀਆਂ ਇਦਾ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ_ . . . . . . . . . . . ਜਿਵੇ FACEBOOK ਤੇ ਗੋਲਗਪੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ !!
Categories:
Share
Blog Widget by LinkWithin