ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲ-ਫਰੈਡਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ__ . . . . . . ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਦਾ Status ਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ__
Categories:
Share
Blog Widget by LinkWithin