ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਗਰ ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾ
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
ਅਗਲੇ ਦੀਆ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੋ
ਓਹ 206 ਹੁੰਦੀਆ ਆ
Categories:
Share
Blog Widget by LinkWithin